Krok po kroku do własnej firmy

Krok pierwszy

Założenie firmy nie jest trudne, zwłaszcza w sytuacji kiedy myślisz o jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku działalności jednoosobowej należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy w tym przypadku wypełnić wniosek CEIDG-1 w którym podajemy swoje dane oraz dane przyszłej firmy. (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - w skrócie CEIDG- jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników). Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze REGON-u i/lub NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu. W przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności (więcej o PKD poniżej). Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD.

Wniosek CEIDG-1 (dawne EDG-1) jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) - po nadaniu przyjdzie pocztą na wskazany we wniosku adres,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany) – po nadaniu przyjdzie pocztą na wskazany we wniosku adres,
 • zgłoszeniem płatnika składek ZUS – pocztą na wskazany we wniosku adres wysłane zostanie potwierdzenie w postaci formularza ZFA z informacjami o konieczności złożenia formularza ZZA (ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne).

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 warto zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości, można to potem uzupełnić. Przedsiębiorca od ręki otrzymuje potwierdzenie wpisu do CEIDG oraz zostaje mu nadany numer CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

 • rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez Internet;
 • rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie
  i dostarczenie do urzędu gminy;
 • pomijając logowanie – wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy;
 • pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie, gdzie zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny.

Krok drugi

Należy wybrać rodzaj prowadzonej księgowości – dla mikro przedsiębiorców istnieją następujące opcje:

 • prowadzenie księgowości samodzielnie
 • zlecenie zewnętrznej firmie
 • skorzystanie z rozwiązania mieszanego samodzielnie i z księgowym

Krok trzeci

Odwiedzamy  urząd skarbowy w celu rejestracji do podatku VAT poprzez złożenie VAT-R oraz uiszczenie opłaty w wysokości 170 zł,  nadania numeru NIP, a w przypadku posiadania prywatnego numeru NIP osoby fizycznej składamy formularz NIP-5/W w celu uzyskania duplikatu nadania numeru NIP (jeśli nie posiadamy oryginału). Musi to nastąpić przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej – nie później niż przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

Krok czwarty

Decyzja o nadaniu numeru REGON - przyjdzie  pocztą na wskazany we wniosku adres w okresie około 2 tygodni.  Tą samą drogą trafi do nas potwierdzenie ZUS w postaci formularza ZFA. Zawiera ono informacje o konieczności złożenia formularza, na którym przedsiębiorca zgłasza, jakie składki będzie za siebie odprowadzał: ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).  Formularze składamy
w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej za siebie oraz każdorazowo
za nowo zatrudnionego pracownika w terminie 7 dni od daty podjęcia pracy. Formularze można również przesłać pocztą. Urząd Statystyczny wysyła do ZUS informację
o nadaniu numeru REGON, jednak w niektórych oddziałach ZUS trzeba udać się z tym dokumentem oraz jego kserokopią osobiście, warto więc mieć je przy sobie.

Krok piąty

Wypełniamy wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej uzupełniony o:

 • numer firmowego rachunku bankowego z formularzem RB – zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • podmiot prowadzący dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy.

Uwagi:

Jeśli nasza firma będzie zatrudniać pracowników, to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności musimy powiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej.

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji.

Konto bankowe:

Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych kwot).

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS za wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak:

 • wysokości opłat za: prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon
 • ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów

W banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać:

- dowód osobisty

- tzw. oryginał wpisu do ewidencji działalności (w praktyce jest wydruk z systemu CEIDG)

- dokument nadający numer REGON

- ew. umowa spółki

- najlepiej już także posiadać pieczątkę

 

Opracowanie na podstawie źródeł:

CEIDG

Mała-Firma.pl

ifirma.pl

Napisz do nas


Newsletter

Copyright 2013 by Dolnośląska Szkoła WyższaAgencja interaktywna Migomedia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl